Deponering

Avfall fra gruvedrift

 

Mining machine

Store steiner

Jernmalmen ligger ofte dypt inne i fjellet og for å hente den ut må store mengder stein fjernes.  De største mengdene består av større stein som sorteres ut før videre behandling. Stort sett er dette den enkleste avfallstypen å håndtere. Aller helst brukes steinen som pukk e.l. Hvis det ikke lar seg gjøre, legges den normalt på deponier på land, i nærheten av gruveområdet.

I tillegg er det slik at det er kun noen få prosent av malmen som hentes ut, som inneholder det stoffet man er ute etter. Resten av alt det som brytes ut av fjellet, er avfall. Dette kan gi miljømessige utfordringer.

Den miljømessig viktigste utfordringen er å ta hånd om vann som renner ut fra deponiet ved nedbør. Vannet kan inneholde ulike miljøgifter, avhengig av hva steinen inneholder.

Malmen som Sydvaranger gruve henter ut er en oksidmalm som ikke inneholder giftige tungmetaller.

Steinstøv

Etter at man har sortert ut de steinene med mest innhold av det ønskede mineralet, blir malmen knust til støv. Dette støvet gjennomgår ulike prosesser, og tilsettes kjemikalier for å kunne sorteres og filtreres. Den delen av støvet som ikke inneholder det ønskede mineralet, blir til avfall. Håndteringen av dette avfallet er forbundet med større utfordringer enn store steiner fordi det er i støvform.

Det finnes to hovedmåter å ta hånd om dette på: deponering på land eller i sjø.

Norge ligger en rekke gruver ved kysten, og dette gjør det mulig å deponere avgangen i bunnen av fjorder. Deponering i selve havet er forbudt i henhold til internasjonale avtaler Norge anerkjenner. Fjorddeponering har foregått over tid, og man har etter hvert en del erfaringsmateriale fra denne type deponering. Erfaring har vist at miljøkonsekvensene av fjorddeponering g er mindre enn andre typer deponering, men konsekvensene bestemmes av nøyaktig hvor (f.eks. hvor dypt) og hvordan man slipper ut avfallet. I tillegg er både vannets og avgangens kjemiske sammensetning, temperatur etc. av betydning. Det er derfor svært viktig at alle slike forhold er kjent. Du kan lese mer om Sydvaranger Gruves fjorddeponering fanene kjemikalier og måling av støy og utslipp.