Målinger

Målinger av støy og utslipp

 

Diver

Utslipp til sjø

SVG har et program for utslippskontroll og overvåking av vannkvalitet og utbredelse av deponiet i Bøkfjorden. Programmet omfatter regelmessige undersøkelser av livsbetingelser på fjordbunnen og spredning av partikler i vannet. Dette programmet vil bli videreført.

Sydvaranger Gruve har tillatelse til å slippe ut inntil 4 millioner tonn avgangsmasse til Bøkfjorden årlig. Avgangen pumpes i en ledning som fører ut 450 meter fra land og på ca. 27 meters dyp. Utslippet finner sted ved terskelen der vanndypet plutselig øker fra rundt 25 meter til 60 meter og mer.

Avgangen blir fortrinnsvis liggende i bunnen av denne skråningen. Avgangen blandes med store mengder sjøvann før den slippes ut. Dette gjøres for at avgangen skal få samme temperatur og tetthet som sjøvannet rundt. Slik hindres muligheten for at avgangen skal kunne stige opp til overflaten.

Avgangen består av nedknust stein og malmrester som separasjonsprosessen ikke har klart å fange opp. I tillegg innholder avgangen vannbehandlingskjemikaliene som benyttes i separasjonsprosessen, dette utgjør rundt 9 gram kjemikalier per tonn steinstøv. Les mer om dette under kjemikalier

Utslipp til ferskvann

Fra gruva er det utslipp av regnvann og smeltevann. Dette vannet renner ved selvfall eller pumpes ut av bruddene der det samles. Vannet vil inneholde rester av uforbrent sprengstoff. Disse restene er ikke giftige, men sprengstoffet inneholder mye nitrat og ammonium. Dette er plantenæringsstoffer som kan gi redusert vannkvalitet dersom det tilføres for mye av det. SVG overvåker derfor utslipp av ammonium og dets beslektede forbindelser fra gruva.

SVG overvåker også kontinuerlig mulig utslipp av oljekomponenter fra tunge maskiner, samt kontroll av om tungmetaller fra knust stein kan lekker ut fra gruveområdet.

De vesentligste mottakerne av vann som renner eller blir pumpet ut av gruva er: Langfjorden (saltvann), Store Fiskevann, Langvatnet, Lomvatnet og Ørnevatnet. Alle disse blir overvåket og testet månedlig så lenge det ikke ligger is på bekker og vann.

Støy

Gruvevirksomhet forårsaker til dels mye støy. De vesentligste kildene til støy fra virksomheten til Sydvaranger Gruve er:

  • Sprengning (ca. ukentlig)
  • Lasting og transport av gråberg og malm (kontinuerlig)
  • Transport av malm fra gruve til separasjonsverk m jernbane (ca 2 tog per time hver vei)
  • Støy fra separasjonsverket
  • Støy fra skip og lasteanlegg (ca ett skip per uke)

Sydvaranger Gruve har foretatt en omfattende kartlegging av støy fra virksomheten og funnet at det er støy ifra gruva i Bjørnevatn og langs jernbanen som representerer den største belastningen for omgivelsene. Målinger foretatt inne i bolighus langs jernbanen viser at myndighetenes krav til støy fra jernbanevirksomhet blir overholdt.

Lenkene under er til hovedstøyrapporten som er utført for hele virksomheten, samt brev fra Sydvaranger Gruve til hytteforeningen ved Ørnevatn. I brevet er måleresultatene for støy ved hyttene lagt frem. Det lenkes også til NIVAs rapport “Overvåking av Bøkfjorden 2011 og giftighetstesting av gruvekjemikaliene Magnafloc LT 38 og Magnafloc 10”.