Utslippstillatelse og fremtiden

Boat image

Da SVG søkte om ny utslippstillatelse anbefalte Sør-Varanger kommune at SVG kun fikk en tidsbegrenset tillatelse med en gyldighet på fem år. Dette skulle sikre fjordsystemet mot uholdbare utslipp. Utslippstillatelsen som SVG fikk innvilget 24. mai 2012 har derimot ingen utløpsdato. Mange tolker dette som om SVG uforstyrret kan fortsette avgangsdeponeringen  – i all fremtid  – uavhengig av hva fremtidige overvåkinger og undersøkelser måtte vise. Denne tolkningen er ikke riktig.

Tillatelsens gyldighet og løpetid omtales ikke i tillatelsen selv, men reguleres i Forurensningslovens § 18. Av § 18 går det frem at Klif kan sette strengere vilkår, eller trekke tillatelsen tilbake når som helst dersom det viser seg at ulempene i Bøkfjorden blir annerledes eller verre enn det som var forutsatt. Og etter 10 år kan tillatelsen trekkes tilbake eller endres uten at noen formell grunn foreligger.

Sydvaranger Gruve skal sette i verk et femårig overvåkings- og undersøkelsesprogram, med særlig fokus på deponeringen i Bøkfjorden. Dokumentasjon på langtidseffekter av de vannrensekjemikaliene som følger med avgangen ut i fjorden er en vesentlig del av programmet.

Dersom undersøkelsene i løpet av disse fem årene indikerer at virkningene i Bøkfjorden er større, eller annerledes enn forventet kan Klif derfor umiddelbart pålegge endringer eller restriksjoner. SVG ønsker å understreke at vi ikke forventer noen langtidseffekter i fjorden, utover de som følger av nedslammingseffekten.

Den ”permanente” utslippstillatelsen gir derfor ikke noen dårligere sikkerhet for Bøkfjorden enn om en midlertidig tillatelse hadde blitt gitt i stedet. Derimot fritar den SVG og myndighetene fra det omfattende arbeidet som kreves ved å søke en ny utslippstillatelse dersom det viser seg at virkningene i fjorden er som forventet.